header bruin

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden            

Verzenden
 
Voor het verzenden van artikelen rekenen wij maximaal  € 6,95 verzenkosten.  De verzendkosten worden automatisch toegevoegd aan het winkelmandje. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 
Retourneren
 
U heeft het recht om uw bestelling binnen 14 dagen te annuleren zonder opgave van redenen. U krijgt dan het volledige aankoopbedrag teruggestort op uw rekening. Dit is uiteraard inclusief verzendkosten. Enkel de kosten van het retourneren zijn voor eigen rekening. Om gebruik te maken van dit recht, kunt u contact op nemen via ons e-mail adres: info@amditas.nl.  

Als u het artikel wil retourneren dan kunt u het beste contact opnemen met info@amditas.nl na deze melding heeft u 14 dagen om het artikel te retourneren. Producten worden omgeruild of u krijgt u geld terug, aan u de keus. Bij retourzending is het van belang de factuur mee te sturen. De artikelen dienen ongebruikt en in de originele verpakking teruggestuurd te worden. 
 
Artikel 1. Definities
 
 1. AmDitas staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer:59884932.De klant gaat een overeenkomst aan met AmDitas.
 2. Onder “Algemene Voorwaarden” wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
  1. De webshop heet: www.ambitas.nl.
    
   Artikel 2. Toepasselijkheid en uitvoering
    
   2.1     Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van AmDitas zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
   2.2     Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van of niet voorkomen in deze voorwaarden zijn deze voor AmDitas alleen bindend indien en voor zover deze door AmDitas uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
    
   Artikel 3. Aanbiedingen
    
   3.1     Indien blijkt dat bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist blijken heeft AmDitas het recht de prijzen hierover aan te passen.
   3.2     Aanbiedingen van AmDitas zijn geldig voor de op de website aangegeven termijn.
   3.3     AmDitas zal zich proberen de foto’s op de webshop zo te maken zoals het product er daadwerkelijk uitziet.
    
   Artikel 4. Prijzen
    
   4.1     Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW en andere heffingen welke overheidswege worden opgelegd. De prijzen zijn exclusief verzendkosten.
   4.2     Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten.
   4.3     Bezorgkosten zijn bij de totaalprijs inbegrepen. Dit wordt tijdens de bestelprocedure op de webshop duidelijk gemeld aan de klant.
    
    Artikel 5. Overeenkomst en Levertijd
    
   5.1     Zolang de klant van de bestelling  geen bevestiging heeft gekregen, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
   5.2     De klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met AmDitas binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product zonder opgave van redenen te ontbinden. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de klant.
   5.3     AmDitas raadt de klant aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren en daarbij de gebreken zo snel mogelijk te melden` via mail.
   5.4     AmDitas is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij  terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
   5.5     Zodra de betaling door AmDitas is ontvangen, stuurt AmDitas de producten zo spoedig mogelijk toe.
   5.6     Indien producten niet voorradig zijn en een levertijd van meer dan drie werkdagen na ontvangst van de betaling niet haalbaar is dan neemt AmDitas contact met u op.
   5.7     De levertijd zal maximaal 3 werkdagen bedragen. Indien de levertijd langer dan 3 werkdagen duurt, verkrijgt de klant het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval zal AmDitas het bedrag uiterlijk binnen 14 werkdagen aan de klant terug betalen.
   5.8     Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant.
    
   Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
    
   6.1     Zolang de klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht blijven alle geleverde goederen eigendom van AmDitas.
    
   Artikel 7. Betalingsvoorwaarden
    
   7.1     De klant dient de betalingen aan AmDitas volgens de in de bestelprocedure op de webshop gegeven methoden te voldoen.
   7.2     De klant dient de betaling meteen te voldoen.
   7.3     Bij een niet tijdige betaling worden de artikelen niet verstuurd.
   7.4     De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
   7.5     In bovenstaande gevallen heeft AmDitas het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op de schorten, onverminderd het recht van AmDitas vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.
    
   Artikel 8. Overmacht
    
   8.1     In geval van overmacht is AmDitas niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade.
    
   Artikel 9. Garantie
    
   9.1     Klant komt de rechten met betrekking tot garantie toe zoals die in Boek 7, titel 1 van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.
    
    Artikel 10. Reclame
    
   10.1    Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoord, dan dient de klant binnen een termijn van 14 werkdagen na ontdekking hiervan, AmDitas hiervan in kennis te stellen. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van AmDitas.
   10.2    Indien AmDitas de reclame gegrond acht (het kaartje dient nog aan het product te zitten) worden na overleg met de klant de relevante producten gerepareerd, vervangen of vergoed.
   10.3    De maximale vergoeding is gelijk aan de door de klant betaalde prijs over het product.
    
   Artikel 11. Slotbepalingen
    
   11.1    Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
   11.2    Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
   11.3    Partiële nietigheid: Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een)nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
    
   Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per mail contact met ons op.
    
   Contactgegevens:
   AmDitas
   Stadselaan 1
   5555 AK  Valkenswaard
    Info@amditas.nl 
   KvK  66371791
WinkelwagenZoeken

Selecteer taal

webwinkel beginnen - powered by LB Media webshop


Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN